ลิงค์ผู้สนับสนุน

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

จป.ย่อมาจากอะไร ?

จป.ย่อมาจากอะไร ?
คำถาม : จป.ย่อมาจากอะไร
คำตอบ : จป.ย่อมาจากคำว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่กฏหมายบังคับให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องมี จป.
(๑) การทําเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
(๒) การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่งดัดแปลง แปรสภาพ ทําให้เสีย หรือทําลายซึ่งวัตถุ หรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กําเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น
(๓) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบํารุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ทางเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง
(๔) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า
(๕) สถานีบริการหรือจําหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ
(๖) โรงแรม
(๗) ห้างสรรพสินค้า
(๘) สถานพยาบาล
(๙) สถาบันทางการเงิน
(๑๐) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
(๑๑) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา
(๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
(๑๓) สํานักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง(๑๒)
(๑๔) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนดทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดได้จาก กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานพ.ศ. ๒๕๔๙ โดยดาวน์โหลดเอกสารตาม ลิ้งค์http://www.shawpat.or.th/laws/labour/490621labour026.pdf

1 ความคิดเห็น: